Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για σχολικού έτους 2018-2019 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και Κ.Ε.Σ.Υ.

Πίνακες

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων