Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19

Με την με αριθμό πρωτ.178173/2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Π/θμιας ή/και Δ/θμιας Εκ/σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπωςυποβάλλουν στην ΠΔΕ αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απασχοληθούν στα κολυμβητήρια που πρόκειται να υλοποιηθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων