Αλφαβητικός πίνακας δεκτών & μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου

Ο σχετικός Πίνακας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων