Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

H με Αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ_4511_15_10_2018

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων