Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων, 2018

Με την με αρ. Πρωτ. Φ.31.1/7610 της 10-10-2018 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Ιωαννίνων Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων