Ανάρτηση . α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και για το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, για την αριθμ. 151820/Η2/13-9-2018 Συμ

Με το με Αριθμ. Πρωτ.:163044/Η2 της 1 – 10 – 2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘΑ εστάλησαν για ανάρτηση :

  1. προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και για το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου
  2. Ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, για την αριθμ. 151820/Η2/13-9-2018 Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων