Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις

Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3524/τ. Α΄/21-08-2018, ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ),με θέμα: «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών καικάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018

«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»(ΦΕΚ 138/Α΄/26-07-2018)»....Δείτε πεισσότερα...

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων