Ανακοινοποίηση ως προς το Υπόδειγμα αίτησης της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηπείρου

Με την  με Αρ. Πρωτ.: Φ. 11.3/8043 της 28-09-2018 απόφαση η  Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Επισυνάπτεται το Νέο Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων