Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου

Με την Αριθ.Πρωτ.:Φ.35/7880 της 25-09-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

Τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, ανά κλάδο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θητεία έως 31 Ιουλίου 2021,για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου, ύστερα από τη σχετική πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕ.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων