Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115Β’/31-3-2017) Υ.Α. και της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022Β’/21-3-2018) Υ.Α.

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) της Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/8-8-2018 για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».κατά το σχολικό έτος 2018-19

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων