Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3580/Β΄/22-8-2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 134803/ΓΔ4/9-8-2018 σχετική Υπουργική Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων