Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Η με Αρ.Πρωτ.: 139556/Ε2 της 28-08-2018 αποφαση του Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων