Γνωστοποίηση τροποποιήσεων που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) και δημοσιεύθηκαν στο άρθρο 23 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018)

Από την Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.& Δ.Ε., Τμήμα Α’ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων γνωστοποιείται το (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) με τις δημοσιευθείσες τροποποιήσεις (άρθρο 23)

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων