Τοποθετήσεις λειτ. υπεράριθμων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 (συμπλήρωση ωραρίου) - Προθεσμία (2/8/2018) υποβολής αιτήσεων Προσωρινής Τοποθέτησης ΠΕ06, ΠΕ11 που είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και λειτ. υπεράριθμων ΠΕ06, ΠΕ11 που δεν τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα

Το με αρ. πρωτ. 5459/27-7-2018 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων με την απόφαση του ΠΥΣΠΕ: Έγγραφο

Λειτουργικά κενά ΠΕ06 και ΠΕ11: Πίνακας

Αίτηση Προσωρινής Τοποθέτησης: Υπόδειγμα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων