Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Η με Αρ. Πρωτ. 106055/Ε4 της 26/6/2018 σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων