Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

Η με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 11.3/5257  απόφαση τηςΠεριφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων