Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου

καλεί

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018, τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας) και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση τωνΠεριφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και Κ.Ε.Α, να υποβάλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα εντός προθεσμίας τριών (03) ημερών….περισσότερα

Επισυνάπτονται :

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. Ηπείρου με την ιδιότητα του μέλους ή αναπληρωτή του Προέδρου

 

          2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και                    Κ.Ε.Α. Ηπείρου

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων