Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ06 σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα 11/06/2018 στάλθηκε στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων,  η με αρ. πρωτ. Φ.11.2/4086/06-06-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Π. & Δ. Εκπ/σης Ιωαννίνων (Α.Π. Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων 3866/11/06/2018) με θέμα «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων». Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων να λάβουν γνώση της ανωτέρω απόφασης

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων