Διευκρινίσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου για τις τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ύστερα από την έκδοση της με αρ. Φ.10/77657/Δ1/18-5-2018 ΚΥΑ

Από την Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Ηπείρου  εκδόθηκε  το Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.2/4185 /25-05-2018  έγγραφο και διευκρινίζεται ότι για τα ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειάς μας που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών τους πριν το με αριθμ. πρωτ. 85556/Ε2/24- 05-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, ισχύουν οι ειλημμένες αποφάσεις τους και οι όποιες αλλαγές προκύπτουν από τη με αριθμ. πρωτ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/τ. Β /18-05-2018 θα ληφθούν υπόψη την επόμενη σχολική χρονιά.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων