Οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Μαρούσι, 24-05-2018
Αρ. Πρωτ.:85556 /Ε2

Μετά από τη δημοσίευση της αριθμ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/ τ. Β/ 18-05-2018, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων