Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2018

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το με αρ. πρωτ. 24308/Δ1/22-5-2018 έγγραφό του γνωστοποιεί ότι στο ΦΕΚ 1774/τ.Β’/18-5-2018, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ10/77657/Δ1/14-5-2018 με θέμα «Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»: ΦΕΚ_Β΄_1774_ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2018

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων