Η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 1586/Β΄/8-5-2018 της κοινής Υπουργικής απόφασης « Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»

Στο ΦΕΚ 1586/Β΄/8-5-2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 66981/Δ1/27-4-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων