Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων & Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί

1. α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλουν αίτηση από 20/04/2018 μέχρι και 30/04/2018. δείτε σχετικά

2. Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων