Συγκρότηση τριμερών επιτροπών του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ38 Α), άρθρο 33 παρ. 3γ, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

Με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Συγκροτούνται για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων τις τριμερείς επιτροπές, κατά Δήμους, βάσει της παρ. 3γ του άρθρου 33 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄/02.03.2018) ως εξής:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων