Ανασυγκρότηση Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηπείρου

Η απόφαση (Φ.350 / 26 / 44270 / E3) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, μετά την με αριθμ. πρωτ. Φ.30/1522/6-3-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με το οποίο προτείνεται η ανασυγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων