Ανακοίνωση δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε Ιωαννίνων

Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα μας
(http://dipe.ioa.sch.gr/) πίνακας των προς πλήρωση σχολικών μονάδων καθώς επίσης και έντυπο δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε Ιωαννίνων.
Η δήλωση προτιμήσεων θα υποβληθεί αποκλειστικά στις 25-7-2017, ημέρα Τρίτη από 8.00 π.μ
έως 14.00, από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο.Δείτε περισσότερα...

Ακολουθούν
1. Έντυπο δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

2. Ο Πίνακας των προς πλήρωση  Σχολικών Μονάδων

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων