Άρθρα

Βεβαιώσεις ανάρτησης αφισών-αφίσες

1. Βεβαίωση για την αφίσα Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

2. Βεβαίωση ανάρτησης αφισών για τα υπόλοιπα προγράμματα ΕΣΠΑ

Προσοχή η βεβαίωση που αναρτήθηκε στο 2. αφορά μόνο το πρόγραμμα «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

Εάν στην Σχολική σας μονάδα έχει προσληφθεί αναπληρωτής απο τα άλλα πέντε προγράμματα..Στο σώμα του κειμένου θα επικολήσετε τον σωστό τίτλο του προγράμματος που θα βρείτε στον αντίστοιχο ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...που επίσης έχουν αναρτηθεί

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων